BETAAL- EN LEVERINGS VOORWAARDEN  -  BETAAL- EN LEVERINGS VOORWAARDEN
 

ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN

Aflevering

  De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.
  Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade verhalen op detafelzeilsite.nl In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de rede aan van weigering en informeer ons schriftelijk / per email.

Oplevering

  De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand  zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling

  Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer, nadat de betaling is voldaan, een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen overgeboekt, om zo onze kosten en prijzen zo laag mogelijk te houden.

Reclame

 • Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.
 • Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.
 • Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij  uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen
 • Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:
  a. tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en
  b. gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.

Retourneren

  De goederen die besteld worden kunnen niet worden geretourneerd.

Disclaimer

  Dessins op detafelzeilsite.nl kunnen in kleur en dessin afwijken van het originele behang in verband met uw beeldscherm- en of printer instellingen. Aan detafelzeilsite.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om (beeld) materiaal te kopiƫren, vermenigvuldigen en of te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming. Naast onze toestemming is het verplicht om altijd onze bron te vermelden, namelijk detafelzeilsite.nl. De inhoud van detafelzeilsite.nl kan ten alle tijd worden gewijzigd zonder u vooraf te informeren.

Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan detafelzeilsite.nl heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van detafelzeilsite.nl De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
 • Afbeelding die wij (hebben) ontvangen (middels email, upload, post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch vrij van rechten / vrij in gebruik tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.
 • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van detafelzeilsite.nl
*Met ons/wij wordt bedoeld de directie van detafelzeilsite.nl

BETAAL- EN LEVERINGS VOORWAARDEN  -  BETAAL- EN LEVERINGS VOORWAARDEN